Optymalizacja to hasło, które interpretuje się ostatnio przede wszystkim jako możliwość osiągnięcia korzyści podatkowych w postaci obniżenia zobowiązań podatkowych.

 

W naszej ocenie, na usługi z tego zakresu należy spojrzeć szerzej tj. mając na względzie całokształt działań i procesów związanych z przeprowadzeniem „optymalizacji” podatkowej, globalne koszty jej przeprowadzenia, ryzyko z tym związane a także skutki długookresowe tj. przykładowo związane z „barierami wyjścia” pojawiającymi się w momencie zakończenia działalności.

Optymalizacja to dla Nas nie tylko rozwiązanie skutkujące obniżeniem zobowiązań z tytułu podatków czy składek ZUS, to także każde ujęcie księgowe, konstrukcja rozwiązania prawnego skutkująca możliwością uzyskania korzystnego dla jednostki obrazu sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyniku finansowego.

 

Naszą niewątpliwą zaletą w przeprowadzaniu powyższych czynności jest rzetelność wobec Klienta poprzez zadbanie o możliwie jak najszersze spojrzenie na cały uzgodniony proces optymalizacyjny i jego skutki a także zgodność z przepisami prawa i etyką reprezentowanych przez nas zawodów zaufania publicznego.

W ramach naszej oferty w niniejszej dziedzinie skupiamy się na:

  • doborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności;
  • wyborze korzystnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych;
  • konsultacjach w zakresie zmiany formy opodatkowania na dany rok kalendarzowy;
  • wyborze formy rozliczania zobowiązań podatkowych (okresy rozliczeniowe, możliwość zastosowania zaliczek uproszczonych);
  • przeprowadzaniu i pomocy w zakresie procesów restrukturyzacyjnych (przekształcenia, połączenia, podziały, aporty);
  • przeprowadzaniu analiz w zakresie wyboru formy zatrudnienia osób w zakresie kosztów z tym związanych oraz ryzyka na gruncie przepisów z zakresu prawa pracy;
  • analizie rozwiązań prawnych i księgowych pod kątem ich zastosowania w danym stanie faktycznym i wpływu na obraz jednostki zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym.

Copyright 2016 - Meritum Biuro Rachunkowe. All rights reserved. Realizacja: 3motion Strony internetowe wrocław