Jak mawiał Albert Einstein : „Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”. Słowa te wypowiedziane zostały jednak przez wprowadzenie podatku od wartości dodanej czyli podatku VAT...

Ogromna ilość przepisów podatkowych występująca w wielu aktach prawnych, ich zmienność w czasie, specyficzna i trudna w wykładni praktycznej treść regulacji, duża ilość wyjątków, odwołań, regulacji warunkowych i wyłączeń a przede wszystkim różnorodne i sprzeczne w podobnych stanach faktycznych interpretacje organów podatkowych i sądów administracyjnych - to wszystko sprawia, że słowa wybitnego naukowca można uznać za nadal aktualne.

W Naszej ofercie dążymy do rozwiązań kompleksowych nakierowanych na taką organizację współpracy z Klientami – Podatnikami i/lub Płatnikami, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć ryzyko związane ze stosowaniem przepisów podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozostałych aktywności osób fizycznych (opodatkowanie dochodów z majątku prywatnego, dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, stosunków cywilnoprawych, dochodów z kapitału finansowego) i prawnych (opodatkowanie podmiotów prowadzących działalność statutową: fundacje, stowarzyszenia).

Poczucie bezpieczeństwa Naszych Klientów, zaufanie do Naszej pracy i wykonywanych usług to podstawowe cele działalności w tym filarze. Szczegółowy zakres usług w powyższym zakresie obejmuje:

  • obliczanie wysokości należnych podatków dochodowych w ujęciu okresowym(zaliczki miesięczne/kwartalne);
  • sporządzanie rocznych rozliczeń z tytułu uzyskiwanych dochodów osób prawnych i fizycznych z działalności gospodarczej;
  • sporządzanie rocznych rozliczeń z tytułu działalności osób fizycznych w sferach niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochody z tytułu pracy, umów cywilnoprawnych, sprzedaży rzeczy i praw, dochody z kapitału finansowego, dochody uzyskane za granicą);
  • obliczanie zobowiązań/należność z tytułu rozliczeń podatku VAT;
  • sporządzanie rocznych i okresowych deklaracji (PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości, zwrot podatku od wartości dodanej VAT-REF);
  • sporządzenie okolicznościowych deklaracji/formularzy podatkowych (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych);
  • reprezentowanie Klientów podczas kontroli, czynności sprawdzających prowadzonych przez organy podatkowe.

Copyright 2016 - Meritum Biuro Rachunkowe. All rights reserved. Realizacja: 3motion Strony internetowe wrocław